NFV årsmøte 2020 crop

Årsmøtet ble ledet av styreleder Jørn Egil Johnesen (t.v.)

Nytt styre og styreleder i Norsk Forening for Vedlikehold

Onsdag 6. mai avholdt NFV digitalt årsmøte. Alle formaliteter ble fulgt og årsrapport og regnskap ble godkjent med elektronisk avstemning. Noen små endringer i vedtektene, som var foreslått av revisor, ble godkjent. Nytt styre med ny leder ble valgt. Stig Aune fra Okea AS ble ny styreleder.

I alt var det 27 personer som deltok på årsmøtet, som ble ledet av styreleder Jørn Egil Johnsen. Per 11. mars 2020 hadde foreningen 34 personlige medlemmer og 170 bedriftsmedlemmer - totalt 204 medlemmer. Dette er en nedgang på fem personlige medlemmer og økning på åtte bedriftsmedlemmer.

I tillegg til styresaker og den daglige driften, har satsninger på utvikling av nye kurs og konferanser vært styrets hovedfokus i perioden. Styret har arbeidet med eksisterende fagområder og i tillegg vært aktive bidragsytere i arbeidsgrupper for videreutvikling av fagområdet.

For å nå ut til flere og styrke tilbudet til foreningens medlemmer rundt om i landet, har styret i NFV og Quality Norway etablert et samarbeid med KOM V&D som er et vedlikeholdsnettverk på Vestlandet. De er etablert som et lokallag og kalles NFV Vest. Tilsvarende er foreningen i dialog om et samarbeid med Vedlikeholdsnettverk Nord med intensjon om å formalisere et samarbeid på linje med NFV Vest som et lokallag. 

NFV vil i 2020 fortsette å fokusere på saker, temaer og gjennomføre aksjoner som er medlemsfokusert og som gir nytte og verdi for våre medlemmer, her nevnes;

 • Videreutvikle og forbedre eksisterende kurs og konferansetilbud, samt utvikle nye, fremtidsrettete kurs og konferanser
 • Utvikle nye og aktuelle temahefter
 • Gjennomføre medlemsmøter med aktuelle temaer
 • Utvikle samarbeid med lokale (geografiske) vedlikeholdsnettverk og gjennom disse bidra til faglige møteplasser
 • Videreformidle tidsskriftet Maintworld til våre medlemmer
 • Bruke vår samarbeidspartner www.mindrift.no til å ta opp temaer som er aktuelle for våre medlemmer 
 • Videreutvikle innhold og funksjonalitet på våre elektroniske medier, som
  • NFVs web www.nfv.no 
  • MIN SIDE funksjonalitet for medlemmer og kursdeltagere, herunder tilgang til kursdokumentasjon og annen aktuell dokumentasjon
  • Videreutvikle aktivitetsnivå og innhold på sosiale medier 

NFV er 50 år i 2020 og det var planlagt et større arrangement for å feire foreningen i den forbindelse. Nå knytter det seg stor usikkerhet til hvor lenge unntakstilstanden i landet vil vare, men det er på det rene at denne situasjonen vil påvirke NFV og Quality Norway sin virksomhet i hele 2020, og kanskje også inn i neste år.

Foreningen har solid økonomi. Det gjør at foreningen NFV komme gjennom krisen. Styret vil i denne perioden jobbe med alternative formidlingskanaler for å forsøke å opprettholde et faglig, selv om det kan bli noe redusert, tilbud

NFV hadde i 2019 et redusert inntektsnivå, primært forårsaket av at det ikke ble foretatt utbetaling av utbytte fra Quality Norway. Styrets ambisjon om å forsøke, tross behov for reduserte kostnader, å opprettholde et så godt og høyt aktivitetsnivå på medlemsaktiviteter som mulig, er etter beste evne fulgt opp av styret og sekretariatet. Kostnadsnivå i forhold til budsjett er tett fulgt opp gjennom året.

Årets resultat for NFV viser et underskudd på kr 97.559, - mot et budsjettert underskudd på kr. 440.556, -

Det nye styre i NFV er:

 • Styreleder:                      Stig Aune, Okea AS
 • Styremedlem:                  Per Schjølberg, NTNU Institutt for maskin og produksjon
 • Styremedlem:                  Erik Østby, DNV GL  
 • Styremedlem:                  Roy Johnsen, NTNU Institutt for maskin og produksjon
 • Styremedlem:                  Gunhild Birkeland, VY gruppen AS 
 • Styremedlem:                  Jan Helge Førde, Ewos AS avd. Florø
 • Styremedlem:                  Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA 
 • Styremedlem:                  Helge Haakon Refsum, Hydro Aluminium AS
 • Varamedlem:                   Fahad Rehman, Bane NOR SF 
 • Varamedlem:                   Annikken Larsen, Tizir Titanium & Iron AS Ny

Avslutningsvis takket både nestleder Per Schjølberg og daglig leder i NFV Arild Nybø den avtroppende leder for god og engasjert ledelse av foreningen.

 

 

Martin Fjellanger Telenor

Ny sikkerhetsrapport: – Aldri før vært så krevende å bygge digital sikkerhet

Avanserte digitale trusselaktører utfordrer den globale teknologiindustrien

Handelskonflikt, stormaktrivalisering og et mer sammensatt internasjonalt trusselbilde skaper uro i teknologiindustrien. – Et krevende trusselbilde krever tydeligere ansvarsforhold og nye samarbeidsmodeller mellom oss som er ansvarlig for Norges digitale forsvarsverk, sier sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen.

Les mer
West Hercules corona crop

Slik holdt de koronaviruset unna oljeriggene

Måtte naturligvis øke frekvensen på rengjøring. Foto: Ole Jørgen Bratland

Da tiltakene mot koronapandemien for alvor ble iverksatt i Norge, visste arbeiderne ute på oljeplattformene lite om hva som utspilte seg på fastlandet. Det gjorde kantine- og serviceselskapet Sodexo, som satte i gang dramatiske tiltak for å hindre at smitten skulle spre seg i de sårbare småsamfunnene i Nordsjøen.

Les mer
Alfa laval service crop

Servicesett for hygienisk væskehåndtering med reservedeler: Alt på ett sted for raskere gjennomført service

Det er betydelige fordeler med servicesett fremfor enkle reservedeler

Tre av de viktigste faktorene for å gjennomføre service med minimale avbrudd i produksjonsprosessen er hastighet, kvalitet og pålitelighet i leverandørkjeden for reservedeler. Originale servicesett for hygienisk væskehåndtering fra Alfa Laval inneholder alle nødvendige reservedeler for å takle havarier, reparasjoner og planlagt forebyggende vedlikehold – raskt!

Les mer
ABB Agility crop

ABBs nye analyse- og AI-programvare hjelper produsenter med å optimalisere driften under krevende markedsforhold

Industribedrifter typisk er i stand til å bruke bare 20 prosent av dataene

ABB lanserer analyseprogramvare og -tjenester som kombinerer driftsdata med engineering og IT-data for å levere handlekraftig intelligens. ABB Ability ™ Genix Industrial Analytics og AI Suite er en avansert, skalerbar analyseplattform med forhåndsbygde, brukervennlige applikasjoner og tjenester.

Les mer