APX crop

Mange nye krav dekkes i en og samme løsning

Byggevareprodusenten, Isola, er først ute med å dekke nye EU-krav som Åpenhetsloven (ESG), Digitalt Produkt Pass (DPP), og miljødata (EPD).  Med på løsningen følger det også med en WEB-basert pakkseddel hvor innholdet linkes direkte til dokumenterte data.

APX systems leverer egenproduserte programvareløsninger til flere aktører i ulike bransjer. Produksjon, logistikk, transport og løsninger til byggeplass. Alt er basert på GS1-standarder rundt strekkoder, RFID og EDI som databærere

Hensikten med løsningen til Isola

Her har man en god måte på å dokumentere data som det etterspørres om i ulike markeder. Det er globale utfordringer, som må løses, med lovkrav, for å aktivt kunne dokumentere og videreutvikle bærekraftsmål. Alle data som er nevnt under, kan selvsagt generes til et sendbart elektronisk format.

Digitalt Produkt Pass (DPP) og Digital Link (DL)

Digitalt Produktpass (DPP) er en del av EUs strategi for et grønnere og mer bærekraftig Europa. DPP er et viktig tiltak for å redusere karbonavtrykket og sikre overgangen til sirkulærøkonomi. I utgangspunktet merkes produkter/paller med en QR-kode som peker til en WEB-side. Via WEB-siden, som viser en avansert pakkseddel nivå 3, hvor alle paller oppdelt pr. produkt og pr. batch.  På produktnivå kan man klikke på DPP. Her kommer leverandørens data fram. Dette er dynamiske data som primært hentes fra en database. For byggebransjen er det typisk NOBB. For andre bransjer er det andre kilder. Men her kan man vise fram data som er viktig rundt bærekraft og andre relevante data. Eller hvordan produktet kan resirkuleres etter x-antall år. Den virkelig positive effekten er at data kan endre seg, ettersom man forsker mer på ombruk og resirkulering. Det betyr at det vi tenker er riktig resirkulasjonsmetodikk i dag, vil kanskje endre seg om 20 år. Da er det bare å endre i underlaget. Koden peker mot korrekt kilde, hver gang.

EPD – miljødata - BREEAM

Den andre knappen er EPD. Environmental Product Declaration. Her henter vi opp miljødata fra NOBB, eller andre kilder, for andre bransjer. Her er hensikten å dokumentere blant annet fotavtrykket eller miljøsertifiseringer. APX kan i tillegg benytte avsenderadressen for å dokumentere CO2-ekvivalenter i forhold til produktets reisevei. Men dette er kun en teoretisk utregning som må måles i etterkant. Smart transport, vil påvirke dette. Men det betyr i praksis at en utbygger kan ta aktive valg, allerede på kalkulasjonsnivå. Dette vil på sikt endre ulike bransjers aktive produktvalg. En høyere CO2-avgift vil kompensere for kortreiste produkter eller råvarer. I APX sin visoBIM-løsning, vil valgene kunne sees i sanntid, etter hvert som man velger produkter knyttet til en bygningskropp.

Åpnehetsloven

ESG er en engelsk forkortelse, og står for Environmental, Social and Governance. På norsk oversettes det til Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold. Som dekker Åpenhetslovens krav. Her henter løsningen fram data fra løsninger som har dette. Ett eksempel er fra Factlines. I løsningen til Factlines så undersøker man, og dokumenterer, ulike leverandører fra opphav til levert. Kjøper man fra land med f.eks. dokumentert barnearbeid, eller land som har høy korrupsjon eller lav skattevilje, så øker risikoen og det blir en dårligere totalscore for produktet. Men det er selvsagt opp til ulike leverandører hva man vil vise. Men på sikt vil man endre innkjøpsmønsteret for å sikre at man fremstår som en etisk og moralsk leverandør eller produsent. På sikt vil dette tvinge land med lav score til å endre adferd. Det kan i utgangspunktet virke brutalt. Men skal verden blir et bedre sted å leve, må man ta i bruk dokumenterbare løsninger. Isola har nå startet med systematisk arbeid.

Aktiv WEB-pakkseddel

For enkelt å kunne dokumentere på produktnivå, har vi tatt i bruk WEB-pakkseddel, sier Steffen-André Welfler, direktør drift, logistikk og IT hos Isola. Når vi generer etiketter til hel- og blandingspaller, så lages det også en QR-kode pr. lastbærer. Denne peker rett til APX sin WEB-tjeneste, som henter bakenforliggende data for knappene EPD, DPP og ESG. Her kan vi legge på flere knapper i tiden fremover, slik at produkter hele tiden får oppdatert informasjon eller ny informasjon. Eksempelvis monteringsanvisning eller HMS, sporingsinformasjon eller tolldeklarering.

Fakta om selskapene:

ISOLA

Misjon: Isola skal beskytte verdier og være byggenæringens viktigste støttespiller i kampen for tørre, sunne og energieffektive bygg.

Visjon: Isola skal være førstevalget når det bygges fuktsikkert og energieffektivt.

Ansvar: Isola skal levere produkter med lavest mulig klimafotavtrykk og være en sosialt ansvarlig aktør ovenfor byggenæringen i utviklingen av bærekraftige bygg!

Verdier: På Isola er vi nytenkende, kundeorienterte, vi er lojale og vi er presise.

Norsk Byggtjeneste AS med NOBB

Byggtjeneste er et av Norges ledende selskaper innen produktdata og informasjon rettet mot byggenæringen gjennom data i NOBB. Vi jobber hovedsakelig med utvikling og leveranse av tjenester for produktdata, samt med forvaltning og distribusjon av innhold på disse tjenestene. Som byggenæringens produkt- og informasjonsdatabase er Byggtjeneste sentral i digitaliseringen av bransjen. Våre kunder spenner fra store, internasjonale konsern til små og mellomstore bedrifter og virksomheter innen offentlig sektor.

Factlines

Factlines er et norsk tech selskap som kobler bedrifter til sine leverandører og kunder i ett nettverk, for å samle informasjon og skape mer bærekraftige relasjoner i hele verdikjeden

APX systems 

APX systems AS er et norskeid teknologiselskap, og et av få selskaper som kan levere fullskalaløsninger – via egen plattform. Leverer i hovedsak standard programvareløsninger for produksjon, lagerlogistikk/WMS, transport og byggeplass med tilpasningsmuligheter og tilhørende hardware.

Kan integreres med alle ERP-/økonomiløsninger og annen programvare samt mot all type hardware. Bruk av RFID, strekkoder, GPS, og EDI som informasjonsbærere. 

MoreScope crop

Nysnø Klimainvesteringer, SINTEF Venture og FinStart Nordic investerer i MoreScope AS

Nysnø Klimainvestering (Nysnø), SINTEF Venture VI, FinStart Nordic og eksisterende aksjonærer investerer til sammen 34 millioner kroner i det norske selskapet MoreScope AS. MoreScope AS leverer en datadreven plattform som hjelper selskaper og investorer å kartlegge, forbedre og rapportere sine klimafotavtrykk. Selskapet har en bred kundebase innenfor energi, sjømat, industri og finans, og kan med ny kapital styrke sin posisjon og vekst i det nordiske markedet.

Goodtech Alginor crop

Goodtech bidrar til ledende produksjon hos Alginor

19. juni i år annonserte Alginor at selskapet har sikret finansiering til prosesseringslinjene i sitt nye bioraffineri på Avaldsnes. Goodtech kan i dag kunngjøre at konsernet har inngått avtale med Alginor om å levere avansert prosessteknologi til Alginors bioraffineri. Konkurransedyktig produksjon av næringsmiddel er et strategisk satsingsområde for Goodtech, og prosjektet skal bidra til at Alginor når en markedsledende produksjon.

smart-factory-brochure-crop

Smart Operations

Teknologiendringer skaper muligheter og utfordringer. Jo mer omfattende og raske endringene er, dess vanskeligere er det for brukerne å håndtere situasjonen. I dag endrer teknologien seg raskere enn noen gang tidligere. De fleste industribedrifter trenger hjelp til å finne hvorledes eget selskap skal ta ny teknologi i bruk. Sentralt for mange bedrifter er konvergensen mellom IT og OT. Deloitte, med bakgrunn i IT, har utviklet et konsept for å hjelpe industribedrifter til å få gode løsninger på IT/OT problematikken.

APX crop

Mange nye krav dekkes i en og samme løsning

Byggevareprodusenten, Isola, er først ute med å dekke nye EU-krav som Åpenhetsloven (ESG), Digitalt Produkt Pass (DPP), og miljødata (EPD).  Med på løsningen følger det også med en WEB-basert pakkseddel hvor innholdet linkes direkte til dokumenterte data.