Moderene vedlikehold crop

Retter nå mye oppmerksomhet mot å øke levetiden til tyngre utstyr

Moderne vedlikehold i den digitale hverdag

Begrepet moderne vedlikehold er bruk i mange år. Innholdet har endret seg i takt med teknologiutviklingen. I dag er digitalisering og avansert sensorteknologi sentrale elementer i Maintenance 4.0, som er bransjens oppfølging av Industri 4.0.

I forrige uke avhold Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) sitt tradisjonelle seminar; Moderen Vedlikehold. Foreningen har vært dyktig til å følge opp den rivende teknologiske utvikling og sett på hvorledes den påvirker vedlikeholdet. Hele bedriftens organisering inklusiv vedlikeholdet, blir påvirket av digitaliseringen i industrien og samfunnet for øvrig.

Nye begreper utvikles i kjølvannet av endringer i teknologien og systemløsninger. For å få et enhetlig begrepsapparat arbeides det godt i standardiserings organene. Standarden EN 13306 definerer vedlikeholdsterminologien. Det er norske representanter i flere av komiteene som arbeider med standardisering innen vedlikehold. Arbeidsgruppe (WG) 14 under CEN TC 319 planlegger å ferdigstille dokumentet om Maintenance 4.0 til neste år. Uken før seminaret til NFV ble den norske utgaven av terminologi utgitt.

Økt levetid

Det internasjonale vedlikeholdsmiljøet retter nå mye oppmerksomhet mot å øke levetiden til tyngre utstyr. Målsettingen er å øke levetiden med 20 prosent. Kan levetiden økes så mye som målsettingen sier på en smart måte, er det store økonomiske gevinster å hente.

Områdene oppmerksomheten rettes mot er:

  • oppgradering
  • gjenbruk
  • inspeksjon
  • diagnose
  • reparasjon

Utnyttes digitaliseringen riktig vil hver av disse feltene kunne gi teknisk/økonomiske gode bidrag til økt levetid. Norske miljøer er aktive i dette arbeidet. Norsk Hydro arbeider i samarbeid med Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU i et prosjekt som ser på hvorledes levetiden kan økes på tyngre utstyr.

Må følge opp målingene

Helmut Salsland fra det svenske firmaet Relianeering presenterte erfaringer fra mange års erfaringer med tilstandskontroll. God instrumentering av avgjørende for å kunne si noe om utsytets helsetilstand. Erfaringene til Salsland er at målingene i mange tilfeller ikke følges opp. Når det ikke gjennomføres analyser og diagnoser basert på målingene, har det ingen hensikt å utføre målinger. Diagnose på utføres hver gang det foretas målinger, understreket Salsland kraftig. Jo bedre målinger som utføres, dess bedre blir diagnose resultatene. Riktig montering av sensorene er helt avgjørende. Ved å benytte kunstig intelligens og maskinlæring kan gode måleresultater gi svært verdifull informasjon i arbeidet med å øke levetiden på produksjonsutstyr.

Tilstandsbasert vedlikehold

CBM (Condition based maintenance) er nok en forkortelse vedlikeholdspersonell må lære. For å kunne utnytte all informasjon sensorteknologien kan gi, må bedriftene utarbeide gode vedlikeholdsstrategier. Når gode strategier er på plass, er det avgjørende å sikre at dataene som benyttes er korrekte. Kvalitet er viktigere enn kvantitet. Det er utarbeidet en rapport, Integrerte industrier, som sier noe om hvorledes arbeidet med å utvikle gode vedlikeholdsstrategier bør utføres.

Smarte kontrakter

Moderne Torvanger crop.jpg

Kjetil Torvanger fra Deloitte Norway presenterte trender inne digitaliseringen. Han la vekt på at det må tenkes mer på design av systemene og at systemløsningene må være enklere å bli tatt i bruk, enn det ofte er tilfelle i dag. Ved utvikling av nye løsninger er det avgjørende å få koblet sammen eksisterende teknologi med de nye digitale løsningene. Torvanger beskrev hva smarte kontrakter innebærer. De er mer basert på ytelse enn hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres. I denne sammenheng jobbes det med hva intelligente arbeidsprosesser vil innebære. I smarte kontrakter er det viktig å kontraktfeste eierskapet til dataene som genereres i produksjonen. Dataene er grunnlaget for de beslutninger som kontraktørene utfører. Hvis sluttbruker ønsker å skifte kontraktør, må han ha full kontroll på dataene. Dette forholdet er helt avgjørende for å sikre at en eventuell ny vedlikeholdspartner kan ta gode beslutninger om utviklingen av utstyrs helsetilstand.

Seminaret hadde flere interessante og lærerike innlegg om hvorledes digitaliseringen påvirker vedlikeholdsbransjen.

Skydda vernesko crop

Skydda på lag med Reebok: Lanserer unik vernesko

Er perfekt for arbeideren som står, går mye og er fysisk aktiv på jobb

Sportsgiganten Reebok tar steget ut i arbeidslivet. I samarbeid med den verdenskjente merkevaren tilbyr Skydda nå vernesko designet med sportsteknologi. - Det er gøy, og ikke minst inspirerende for oss i Skydda å kunne tilby Reebok-sko til det nordiske HMS-markedet.

Les mer
Egil Reidar Orsal

Lossing av dekksutstyr til Nexans Aurora

Totalt skal tre båtlaster med toppsideutstyr lossast ved Ulstein Verft

I løpet av eit par hektiske dagar har heile 197 løft med dekksutstyr til kabelleggingsskipet Nexans Aurora vorte løfta på land ved Ulstein Verft. Det største enkeltløftet var ein kabel-capstan som åleine veg 176 tonn.

Les mer
NORD-Condition-Monitoring_print crop

NORD utvider med nye produkter og strategiske investeringer

Konsepter for tilstandsovervåking og forebyggende vedlikehold er viktig

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG oppnådde en solid og målrettet vekst i regnskapsåret 2019, noe som ble gjenspeilet i en økning i salget på 750 millioner euro. Investeringer i avdelinger og logistikk bidro til ytterligere stimulans. NORD ligger også godt an i den nåværende krisen. Utviklingsaktiviteter og investeringer går som planlagt, slik at NORD kan beholde posisjonen som en sterk partner i drivteknologisektoren.

Les mer
MDV 03 20 kollasj crop

Min Drift og Vedlikehold 03 2020 er publisert

Skal industrien fortsatt kunne konkurrere er vi avhengig av å få inn kvalifisert arbeidskraft skriver Norsk Industri. Dette utsagnet viser hvor avhengig det norske samfunnet er av kvalifisert arbeidskraft. Det er en pågående diskusjon om retningen på utdanningen i Norge.

Les mer