Moderene vedlikehold crop

Retter nå mye oppmerksomhet mot å øke levetiden til tyngre utstyr

Moderne vedlikehold i den digitale hverdag

Begrepet moderne vedlikehold er bruk i mange år. Innholdet har endret seg i takt med teknologiutviklingen. I dag er digitalisering og avansert sensorteknologi sentrale elementer i Maintenance 4.0, som er bransjens oppfølging av Industri 4.0.

I forrige uke avhold Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) sitt tradisjonelle seminar; Moderen Vedlikehold. Foreningen har vært dyktig til å følge opp den rivende teknologiske utvikling og sett på hvorledes den påvirker vedlikeholdet. Hele bedriftens organisering inklusiv vedlikeholdet, blir påvirket av digitaliseringen i industrien og samfunnet for øvrig.

Nye begreper utvikles i kjølvannet av endringer i teknologien og systemløsninger. For å få et enhetlig begrepsapparat arbeides det godt i standardiserings organene. Standarden EN 13306 definerer vedlikeholdsterminologien. Det er norske representanter i flere av komiteene som arbeider med standardisering innen vedlikehold. Arbeidsgruppe (WG) 14 under CEN TC 319 planlegger å ferdigstille dokumentet om Maintenance 4.0 til neste år. Uken før seminaret til NFV ble den norske utgaven av terminologi utgitt.

Økt levetid

Det internasjonale vedlikeholdsmiljøet retter nå mye oppmerksomhet mot å øke levetiden til tyngre utstyr. Målsettingen er å øke levetiden med 20 prosent. Kan levetiden økes så mye som målsettingen sier på en smart måte, er det store økonomiske gevinster å hente.

Områdene oppmerksomheten rettes mot er:

  • oppgradering
  • gjenbruk
  • inspeksjon
  • diagnose
  • reparasjon

Utnyttes digitaliseringen riktig vil hver av disse feltene kunne gi teknisk/økonomiske gode bidrag til økt levetid. Norske miljøer er aktive i dette arbeidet. Norsk Hydro arbeider i samarbeid med Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU i et prosjekt som ser på hvorledes levetiden kan økes på tyngre utstyr.

Må følge opp målingene

Helmut Salsland fra det svenske firmaet Relianeering presenterte erfaringer fra mange års erfaringer med tilstandskontroll. God instrumentering av avgjørende for å kunne si noe om utsytets helsetilstand. Erfaringene til Salsland er at målingene i mange tilfeller ikke følges opp. Når det ikke gjennomføres analyser og diagnoser basert på målingene, har det ingen hensikt å utføre målinger. Diagnose på utføres hver gang det foretas målinger, understreket Salsland kraftig. Jo bedre målinger som utføres, dess bedre blir diagnose resultatene. Riktig montering av sensorene er helt avgjørende. Ved å benytte kunstig intelligens og maskinlæring kan gode måleresultater gi svært verdifull informasjon i arbeidet med å øke levetiden på produksjonsutstyr.

Tilstandsbasert vedlikehold

CBM (Condition based maintenance) er nok en forkortelse vedlikeholdspersonell må lære. For å kunne utnytte all informasjon sensorteknologien kan gi, må bedriftene utarbeide gode vedlikeholdsstrategier. Når gode strategier er på plass, er det avgjørende å sikre at dataene som benyttes er korrekte. Kvalitet er viktigere enn kvantitet. Det er utarbeidet en rapport, Integrerte industrier, som sier noe om hvorledes arbeidet med å utvikle gode vedlikeholdsstrategier bør utføres.

Smarte kontrakter

Moderne Torvanger crop.jpg

Kjetil Torvanger fra Deloitte Norway presenterte trender inne digitaliseringen. Han la vekt på at det må tenkes mer på design av systemene og at systemløsningene må være enklere å bli tatt i bruk, enn det ofte er tilfelle i dag. Ved utvikling av nye løsninger er det avgjørende å få koblet sammen eksisterende teknologi med de nye digitale løsningene. Torvanger beskrev hva smarte kontrakter innebærer. De er mer basert på ytelse enn hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres. I denne sammenheng jobbes det med hva intelligente arbeidsprosesser vil innebære. I smarte kontrakter er det viktig å kontraktfeste eierskapet til dataene som genereres i produksjonen. Dataene er grunnlaget for de beslutninger som kontraktørene utfører. Hvis sluttbruker ønsker å skifte kontraktør, må han ha full kontroll på dataene. Dette forholdet er helt avgjørende for å sikre at en eventuell ny vedlikeholdspartner kan ta gode beslutninger om utviklingen av utstyrs helsetilstand.

Seminaret hadde flere interessante og lærerike innlegg om hvorledes digitaliseringen påvirker vedlikeholdsbransjen.

Universal robots applic crop

UNIVERSAL ROBOTS application builder – nå på norsk

Trinnvis prosess hvor man velger riktig robot

Universal Robots fortsetter å ta tak i kunnskapsgapet når det gjelder automatisering med vårt applikasjonsbygger-verktøy, som letter konfigureringen av robotceller og utrullingen, samtidig som det øker robotens tekstkyndighet og evner.

Les mer
NFV 3 crop

Nytt styre i Norsk forening for Vedlikehold

Nettverksbygging og kompetanseutvikling vil fortsatt være bærebjelk

8. og 9. mai avholdt Norsk Forening for Vedlikehold årsmøte og fagdager i Bergen. Det ble noen utskiftninger i styret, men kontinuiteten ble godt ivaretatt. Innholdet i fagdagen var fremtidsrettet og ga deltakerne mye interessant informasjon.

Les mer
NFV 1 crop

Fremtidsrettet fagdag

Behovet for lagerhold vil reduseres sterkt

Digitalisering og nye teknologi som 3 D printing var aktuelle temaer under fagdagene i Vest. Norsk Forening for Vedlikehold har i det siste viet stor oppmerksomhet til hvorledes digitaliseringen vil påvirke vedlikeholdsarbeidet i industrien.

Les mer
Oppdrett på land crop

Først med lakse-oppdrettsanlegg på land

Stiller store krav til produktene som er i bruk

Fredrikstad Seafoods AS bygger Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Gjennom Resconsult har Mapei levert overflatebehandling i tankene og epoksy-produkter i de vannførende betongkulvertene til renseanlegget.

Les mer