NFV årsmøte 2020 crop

Årsmøtet ble ledet av styreleder Jørn Egil Johnesen (t.v.)

Nytt styre og styreleder i Norsk Forening for Vedlikehold

Onsdag 6. mai avholdt NFV digitalt årsmøte. Alle formaliteter ble fulgt og årsrapport og regnskap ble godkjent med elektronisk avstemning. Noen små endringer i vedtektene, som var foreslått av revisor, ble godkjent. Nytt styre med ny leder ble valgt. Stig Aune fra Okea AS ble ny styreleder.

I alt var det 27 personer som deltok på årsmøtet, som ble ledet av styreleder Jørn Egil Johnsen. Per 11. mars 2020 hadde foreningen 34 personlige medlemmer og 170 bedriftsmedlemmer - totalt 204 medlemmer. Dette er en nedgang på fem personlige medlemmer og økning på åtte bedriftsmedlemmer.

I tillegg til styresaker og den daglige driften, har satsninger på utvikling av nye kurs og konferanser vært styrets hovedfokus i perioden. Styret har arbeidet med eksisterende fagområder og i tillegg vært aktive bidragsytere i arbeidsgrupper for videreutvikling av fagområdet.

For å nå ut til flere og styrke tilbudet til foreningens medlemmer rundt om i landet, har styret i NFV og Quality Norway etablert et samarbeid med KOM V&D som er et vedlikeholdsnettverk på Vestlandet. De er etablert som et lokallag og kalles NFV Vest. Tilsvarende er foreningen i dialog om et samarbeid med Vedlikeholdsnettverk Nord med intensjon om å formalisere et samarbeid på linje med NFV Vest som et lokallag. 

NFV vil i 2020 fortsette å fokusere på saker, temaer og gjennomføre aksjoner som er medlemsfokusert og som gir nytte og verdi for våre medlemmer, her nevnes;

 • Videreutvikle og forbedre eksisterende kurs og konferansetilbud, samt utvikle nye, fremtidsrettete kurs og konferanser
 • Utvikle nye og aktuelle temahefter
 • Gjennomføre medlemsmøter med aktuelle temaer
 • Utvikle samarbeid med lokale (geografiske) vedlikeholdsnettverk og gjennom disse bidra til faglige møteplasser
 • Videreformidle tidsskriftet Maintworld til våre medlemmer
 • Bruke vår samarbeidspartner www.mindrift.no til å ta opp temaer som er aktuelle for våre medlemmer 
 • Videreutvikle innhold og funksjonalitet på våre elektroniske medier, som
  • NFVs web www.nfv.no 
  • MIN SIDE funksjonalitet for medlemmer og kursdeltagere, herunder tilgang til kursdokumentasjon og annen aktuell dokumentasjon
  • Videreutvikle aktivitetsnivå og innhold på sosiale medier 

NFV er 50 år i 2020 og det var planlagt et større arrangement for å feire foreningen i den forbindelse. Nå knytter det seg stor usikkerhet til hvor lenge unntakstilstanden i landet vil vare, men det er på det rene at denne situasjonen vil påvirke NFV og Quality Norway sin virksomhet i hele 2020, og kanskje også inn i neste år.

Foreningen har solid økonomi. Det gjør at foreningen NFV komme gjennom krisen. Styret vil i denne perioden jobbe med alternative formidlingskanaler for å forsøke å opprettholde et faglig, selv om det kan bli noe redusert, tilbud

NFV hadde i 2019 et redusert inntektsnivå, primært forårsaket av at det ikke ble foretatt utbetaling av utbytte fra Quality Norway. Styrets ambisjon om å forsøke, tross behov for reduserte kostnader, å opprettholde et så godt og høyt aktivitetsnivå på medlemsaktiviteter som mulig, er etter beste evne fulgt opp av styret og sekretariatet. Kostnadsnivå i forhold til budsjett er tett fulgt opp gjennom året.

Årets resultat for NFV viser et underskudd på kr 97.559, - mot et budsjettert underskudd på kr. 440.556, -

Det nye styre i NFV er:

 • Styreleder:                      Stig Aune, Okea AS
 • Styremedlem:                  Per Schjølberg, NTNU Institutt for maskin og produksjon
 • Styremedlem:                  Erik Østby, DNV GL  
 • Styremedlem:                  Roy Johnsen, NTNU Institutt for maskin og produksjon
 • Styremedlem:                  Gunhild Birkeland, VY gruppen AS 
 • Styremedlem:                  Jan Helge Førde, Ewos AS avd. Florø
 • Styremedlem:                  Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA 
 • Styremedlem:                  Helge Haakon Refsum, Hydro Aluminium AS
 • Varamedlem:                   Fahad Rehman, Bane NOR SF 
 • Varamedlem:                   Annikken Larsen, Tizir Titanium & Iron AS Ny

Avslutningsvis takket både nestleder Per Schjølberg og daglig leder i NFV Arild Nybø den avtroppende leder for god og engasjert ledelse av foreningen.

 

 

MDV 03 20 kollasj crop

Min Drift og Vedlikehold 03 2020 er publisert

Skal industrien fortsatt kunne konkurrere er vi avhengig av å få inn kvalifisert arbeidskraft skriver Norsk Industri. Dette utsagnet viser hvor avhengig det norske samfunnet er av kvalifisert arbeidskraft. Det er en pågående diskusjon om retningen på utdanningen i Norge.

Les mer
Johnsen MW crop

Ny leder for systemer og løsninger hos Malthe Winje

Jim Martin Johansen(46) har tiltrådt stillingen som Manager System & Solutions i Malthe Winje Automasjon med hovedfokus på SCADA programvare fra ICONICS.

Les mer
reduser klimagass crop

Norge kan kutte 47 prosent av sine klimagassutslipp ved å elektrifisere

Nasjonalt ligger dagens elektrifiseringsgrad på 54 prosent

Ifølge Miljødirektoratet er elektrifisering det tiltaket som har størst potensial for utslippsreduksjon av klimagasser i Norge. Nå lanseres nettstedet elindeks.no som viser hvor langt Norges kommuner har kommet med elektrifisering. Kristiansand kommer best ut av oversikten av Norges største byer.

Les mer
Elektriske busser, Ruter. Foto: Krister Sørbø, REDINK

Legger til rette for elektrisk transport

Forutsetningen for dette er at vi har en infrastruktur for lading

Norge når ikke klimamålene uten elektrifisering av transportsektoren. Dette krever løsninger og infrastruktur aktørene er enige om slik at man har forutsigbarhet. Norsk Elektroteknisk Komite har derfor etablert Eltransportforum for at aktørene skal ha en arena for diskusjon og felles løsninger.

Les mer