DigitalTwin-crop

Næringen hadde en økning på nesten ni prosent.

Skip og oljeplattformer førte til økning i norsk industriproduksjon

Veksten kan særlig knyttes til bygging av skip og oljeplattformer. Norsk industriproduksjon hadde en økning på 1,5 prosent fra tredje til fjerde kvartal i 2018. Det er særlig verftsindustrien som bidrar til økningen. NTB  

Produksjonsveksten kommer etter oppgang i begge de to foregående kvartalene, på henholdsvis 1 og 0,8 prosent, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Veksten i fjerde kvartal kan særlig knyttes til bygging av skip og oljeplattformer, der næringen hadde en økning på nesten ni prosent. I tillegg bidro også metallvareindustrien til den samlede oppgangen med en vekst på 3,5 prosent. Den petroleumsrettede leverandørindustrien hadde samlet sett en økning i fjerde kvartal på 3,3 prosent.

De sesongjusterte tallene viser også at den samlede industriproduksjonen økte med 0,5 prosent fra november til desember 2018. Sammen med metallvare- og maskinindustrien bidro næringsgruppa gummi, plast og mineralsk industri til å trekke den samlede produksjonen i positiv retning. Samtidig opplevde kjemiske råvarer en nedgang i perioden.

Estimerte tall fra Eurostat , EUs statistikkontor, viser at industriproduksjonen i land i eurosonen hadde en nedgang på 1,7 prosent fra oktober til november 2018. I den samme perioden var produksjonen i Norge stort sett uendret med en liten økning på 0,1 prosent.

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverk og kraftforsyning samlet var uendret fra tredje til fjerde kvartal for 2018. Utvinningen av råolje gikk ned med 0,6 prosent, samtidig som utvinningen av naturgass falt med hele 10 prosent, ifølge de sesongjusterte tallene.

Utvinningstjenester hadde en økning på 4,2 prosent i fjerde kvartal 2018 sammenlignet med det foregående kvartalet. Bergverksdrift hadde også en positiv utvikling i samme periode med en økning på 3,7 prosent.

Norsk kraftforsyning hadde en vekst på 6,1 prosent fra tredje til fjerde kvartal 2018. Her henger økningen sammen med en lav produksjon i kvartalet før, grunnet meget lite nedbør.

Universal robots applic crop

UNIVERSAL ROBOTS application builder – nå på norsk

Trinnvis prosess hvor man velger riktig robot

Universal Robots fortsetter å ta tak i kunnskapsgapet når det gjelder automatisering med vårt applikasjonsbygger-verktøy, som letter konfigureringen av robotceller og utrullingen, samtidig som det øker robotens tekstkyndighet og evner.

Les mer
NFV 3 crop

Nytt styre i Norsk forening for Vedlikehold

Nettverksbygging og kompetanseutvikling vil fortsatt være bærebjelk

8. og 9. mai avholdt Norsk Forening for Vedlikehold årsmøte og fagdager i Bergen. Det ble noen utskiftninger i styret, men kontinuiteten ble godt ivaretatt. Innholdet i fagdagen var fremtidsrettet og ga deltakerne mye interessant informasjon.

Les mer
NFV 1 crop

Fremtidsrettet fagdag

Behovet for lagerhold vil reduseres sterkt

Digitalisering og nye teknologi som 3 D printing var aktuelle temaer under fagdagene i Vest. Norsk Forening for Vedlikehold har i det siste viet stor oppmerksomhet til hvorledes digitaliseringen vil påvirke vedlikeholdsarbeidet i industrien.

Les mer
Oppdrett på land crop

Først med lakse-oppdrettsanlegg på land

Stiller store krav til produktene som er i bruk

Fredrikstad Seafoods AS bygger Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Gjennom Resconsult har Mapei levert overflatebehandling i tankene og epoksy-produkter i de vannførende betongkulvertene til renseanlegget.

Les mer